Szyna RCBus

przez | 21 marca 2023

Twórca i właściciel marki RC2014 jasno określił że tylko jego moduły i zestawy mogą używać tej nazwy, co zdopingowało innych twórców modułów do uporządkowania i standaryzacji dodatkowych sygnałów jakie pojawiały się na tej szynie. Efektem tych prac jest wydanie pierwszej specyfikacji która definiuje rozmieszczenie i znaczenie poszczególnych pinów na złączach systemowych. Obecny format obejmuje różne architektury procesorów 8-bit, pozostałe, w tym 16-bitowe, powinny się pojawiać w kolejnych wydaniach specyfikacji RCBus. Przyjęta nazwa określa że łączy dotychczasowe modyfikacje jakie powstały na podstawie pierwowzoru (RC2014,BP80,RC80,RC40,…) i zachowuje z nimi kompatybilność.

Jako podstawę przyjęto 80-pinowe złącze “goldpin” z rastrem 2,54mm znane już z rozwiązań stosowanych w RC80, BP80, umożliwiające używanie modułów 40-pinowych w części 1-40.

RCBus
PinOznaczenieOpis
1-16A15-A0Szesnastobitowa szyna adresowa umożliwiająca zaadresowanie 64kB
17GNDMasa zasilania
18VCC+5V
19/M1Stan niski określa pobranie instrukcji dla rodziny procesorów Z80, dla pozostałych należy podciągnąć go do VCC w celu zachowania kompatybilności z modułami I/O
20/RESETStan aktywny niski, reset systemu
21CLKZegar systemowy (dla Z80 jest to standardowy 7,3728MHz)
22/INTStan aktywny niski, OC, przerwanie
23/MREQStan aktywny niski, żądanie dostępu do pamięci
24/WRStan aktywny niski, zapis do pamięci lub I/O
25/RDStan aktywny niski, odczyt z pamięci lub I/O
26/IORQStan aktywny niski, żądanie dostępu do I/O
27-34D0-D7Ośmiobitowa szyna danych
35-36TX,RXSygnały portu szeregowego konsoli (Opcjonlane)
37-48P37-P48Zarezerwowane sygnały używane wykorzystania przez specyficzne architektury.
Pary pinów 38-39 oraz 42-43 mogą był łączone ze sobą bezpośrednio lub z przeplotem w danej parze.
49-56A23-A16Dodatkowe linie szyny adresowej. Sygnały rozszerzające przestrzeń adresową do max. 8MB. (Opcjonalne, dozwolone jest niepełne odwzorowanie np. do linii A20)
57GNDMasa zasilania
58VCC+5V
59/RFSHStan aktywny niski. Sygnał odświeżania pamięci dynamicznej (Opcjonalne)
60PAGEStan aktywny wysoki. Uaktywnienie pamięci RAM (całej lub określonej) stosowane do realizacji przełączników ROM/RAM, wydzielenia części pamięci przez inne moduły lub wyłączenia dostępu pamięci do szyny (Opcjonalne)
61CLK2Dodatkowy zegar, stosowany do ustalania prędkości transmisji szeregowej (Opcjonalne)
62/BUSAKStan aktywny niski. Potwierdzenie zwolnienia magistrali przez CPU. (Opcjonalne)
63/HALTStan aktywny niski. Stan zatrzymania procesora. (Opcjonalne)
64/BUSREQStan aktywny niski, OC. Żądanie zwolnienia magistrali. (Opcjonalne)
65/WAITStan aktywny niski, OC. Żądanie wstawienia cyklów oczekiwania. (Opcjonalne)
66/NMIStan aktywny niski, OC. Przerwanie niemaskowane. (Opcjonalne)
67-74D8-D15Górna połówka szesnastobitowej szyny danych.
75-76TX2,RX2Sygnały drugiego portu konsoli szeregowej (Opcjonalne, niepewne – może się zmienić ich znaczenie w przyszłych wydaniach)
77-80P77-P80Zarezerwowane sygnały używane wykorzystania przez specyficzne architektury

Standard RCBus zachowuje pełną kompatybilność ze standardem RC2014 i rozszerzonym RC2014:

Rozszerzony RC2014

Dla procesorów Z80, Z180 i Z280 w trybie 8-bit, w szynie RCBus pewna część z zarezerwowanych pinów została wykorzystana do realizacji wymogów tej architektury. Jak można zauważyć ten wariant jest całkowicie zgodny z przedstawionym wcześniej RC2014 i rozszerza go o brakujące tam sygnały umożliwiając realizację bardziej zaawansowanych konstrukcji.

RCBus Zilog 8-bit
PinOznaczenieOpis
37/INT1Stan aktywny niski. Sygnał przerwania dla urządzeń nie obsługujących trybu wektorowych przerwań Zilog (Opcjonalne)
38,39IEI,IEOKaskada priorytetów przerwań wektorowych. Na platerach do fizycznej realizacji używa się przeplotu tych pinów. (Opcjonalne)
42,43BAI,BAOKaskada priorytetów arbitrażu dostępu do magistrali przez układy DMA, realizacja poprzez przeplot tych pinów na platerze. Urządzenie o najwyższym priorytecie musi zapewnić połączenie z sygnałem /BUSAK. (Opcjonalne)
77/INT2Stan aktywny niski. Drugi sygnał przerwania dla urządzeń nie obsługujących trybu wektorowych przerwań Zilog (Opcjonalne)

W obecnym standardzie brakuje sygnałów żądania obsługi DMA przez urządzenia zewnętrzne co zostało zawarte w agendzie do specyfikacji.

Opis pozostałych obsługiwanych architektur i dodatkowe informacje dołączę w tym miejscu w późniejszym czasie. Zależało mi by ten wpis pojawił się jak najszybciej.